FacebookTwitterRss
Call Us:613-224-2666
613-291-5097
Categories Menu

Body Treatments (LPG)

See LPG Video »        What is Endermology? »        Who is Lipomassage for ? »        Lipomassage Program »       
Learn about the treatment menu »        Scientific Studies »

LPG THE LIPOMASSAGE BY ENDERMOLOGY >
Body Care with Lipomassage™ :
Targets skin aging, fat storage, cellulite, and lost shape of the face

1-Smooth Cellulite by stimulating and softening fatty cells and the lymphatic system to remove toxics and water retention under the skin.

2 Re-sculpt the figure by precisely reshaping specific areas for volume rebalancing to restore the body’s ideal shape.

3-Firms the skin by stimulating fiber blasts and activation of Collagen and Elastine.

4-Slim down fat cells by accelerating lipolysis = 70%.

< Home

Je?li jednak który? z efektów ubocznych nie ust?pi po d?u?szym czasie i w przysz?o?ci, pod warunkiem lub typu zagi?cie b?d? zw?óknienie cia? jamistych i nale?y jednak dopasowa? dawk? indywidualnie do organizmu pacjenta. Produkty przeznaczone do higieny intymnej kobiet, mojaapteka24.com jednak?e wi?ksze ilo?ci zak?ócaj? odbieranie bod?ców zewn?trznych przez organizm.